Rıdvan Gençer

fb

 Cinsiyet  Erkek
 Örgütlenme Sakarya TOG
 Eğitim Durumu Öğrenci/ Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans

 

1- Toplum gönüllüleri Vakfı Deneyimi

1.1.TOG ile tanışma hikayeni paylaşır mısın ?

Toplum gönüllüleri vakfı  ile ilk tanışma hikayem 2013 yılında Bolu da düzenlenen ekolojik okuryazarlık eğitiminde oldu. Ekolojik okuryazarlık eğitiminde gönüllü eğitmen arkadaşlar  vakıf ve vakfın ilkeleri ile ilgili kısa  bilgiler vererek eğitime başlamışlardı. Eğitmenlerin konulara yaklaşımları, eğitim içeriği ve amacı beni çok etkilemişti. O gün düşündüğüm ilk şey benimde vakıfta gönüllülük yapmam gerektiğiydi. Çünkü eğitmenlerden biri eğitmen eğitimi sürecinden bahsederken neler yaptıklarını  nasıl bir süreçten geçtiklerini paylaşmıştı  bu durum beni çok heyecanlandırmış ve meraklandırmıştı. Eğitim içeriği ve uygulamaları farklı bir deneyim ve öğrenme yaşantısı meydana getirmişti bende. Gençlere duyulan güven bende umut uyandırmıştı. Nitekim sonraki süreçte ekolojik okuryazarlık eğitmenliği yapma fırsatım oldu ve hayatımdaki en farklı ve heyecan verici yaşantı olarak tazeliğini korumaktadır.

1.2.TOG içerisinde yer aldığın etkinlik / faaliyetlerden bahseder misin ? (Yerel, Ulusa, Uluslararası)

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda  dört yıldır aktif olarak  gönüllülük yapıyorum. Topum gönüllüsü olarak    Doğal olarak genciz ekolojik okuryazarlık ve  Demokrasi ve haklarımız eğitmenliği yapıyorum. 4 yıllık süre zarfı içinde pek çok eğitim deneyimleme fırsatım oldu. Pek çok projede yer aldım. Eğitimler, ataklar, kaynak sağlama faaliyetleri ve proje sorumluluğu pozisyonlarında yer alma imkanım oldu.   Maddi  durumları iyi olmayan  okullardaki çocukların , eğitim ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yerel bağlamda yürütülen Nesilden nesile proje sorumluluğu yaptım. Yerelde gerçekleştirilen proje ve eğimler olan ; Mesleki kütüphane, onu da sev, engelli Sakarya, yeşil adımlar, belirsiz gün ve haftalar, nesilden nesile gibi projelerde aktif olarak rol aldım. Anahtar eğitimlerine ve hafta sonları grup dinamiklerini taze tutmak ve grup ile çalışma ve iletişim becerilerini güçlendirmek için yapılan atölye ve eğitimlere katıldım.  köy okullarına destek olmak ve okul güzelleştirmek için yapılan yerel ataklara katıldım. Okullar için kitap, kırtasiye ve yardım kampanyalarına katıldım. Ataklarda ekolojik temelli atölyeler düzenledim. Yeryüzü Derneği tarafından düzenlenen  Ekolojik çalıştayına TOG adına katılım sağlayıp, saha çalışmalarında yer aldım.

1.3.Eğer varsa, TOG içerisinde aldığın sorumlulukları yazar mısın ?

Nesilden nesile proje eş sorumlusu olarak bir yıl görev aldım.

1.4.Toplum Gönüllüsü olarak başına gelen ve paylaşmak istediğin ilginç bir hikaye var mı ?

 

2. Sivil Alan Deneyimi

2.1 Varsa, farklı sivil toplum kuruluşlarındaki deneyimlerini paylaşır mısın?

TEMA da 3 yıl boyunca gönüllü olarak çalıştım. Minik TEMA projesi bağlamında iki yıl gibi bir süre eğitmenlik yaptım. Her hafta çarşamba ve perşembe günleri ana okullarına giderek çocuklarla beraber doğa ve çevre bilinci sağlamak için etkinlik ve drama uygulamaları gerçekleştirdik. Doğal çevrenin korunması için çeşitli projelerde rol aldım ( milli parkların korunması, su hakkı mücadelesi, ağaçlandırma faaliyetleri, doğa eğitimleri vb)BAMER( Bolu Halk Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi ) de dört yıl boyunca gönüllü olarak çalıştım ve bu süre zarfı boyunca çeşitli proje koordinatörlüğü görevlerinde yer aldım. Somut olmayan kültürel mirasın korunması alanlarında yapılan  çalışmada proje eş sorumlusu olarak görev aldım. Kültür köprüleri projesi bağlamında farklı kültürlerin kaynaştırılması ve farklılıklara saygı amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda yer aldım ve eş proje sorumlusu olarak çalıştım. Eğitime destek çalışmaları, kültür tanıtım çalışmaları , resim, heykel, kitre bebek ve yemek sergileri ve çalıştaylarında görev aldım. Sempozyum, kongre ve konferansların düzenleme kurulunda yer aldım. IMPR ( Orta Doğu Barış Araştırmaları Merkezi) mültecilerle ilgili yapılan eğitim ve çalışmalara katıldım. ayrımcılık ve temel insan hakları konusunda gerçekleştirilen projelere katıldım. Kızılay da bir yıl gönüllü olarak yer aldım.

 2.2.Dünya’da ve Türkiye’de sivil toplumun rolüne dair düşüncelerinden bahseder misin ?

Günümüz çağı farklı  sorunların ve problemlerin doğayı, ekolojiyi, insanı ve bireyi tahdit ettiği bir atmosfere sahiptir. Demokratik toplumların inşa edildiği yeni örgütlenme biçimlerinde, bireylerin etkin katılımcı olarak varolan büyük problemlerin çözümünde yer alması ve bir eylemsellik içinde olması  gerekmektedir. Sivil toplum kuruluşları,  bireyin özne olarak  çözüm önerilerine  etkin bir şekilde dahil olmasını sağlayan ortak bir zemin ve süreci yaratmaktadır.  Sivil çabaların etkin olmasını sağlayan, farklı seslerin ve düşüncelerin paylaşımını kolaylaştıran  ve ortak gündem belirleyen  sivil toplum alanı ortak bir çabayı temsil etmektedir. Medeniyet olarak büyük bir ilerleme ve gelişmişlik döngüsü içinde yer almamıza rağmen halen geniş insan hakları ihlali sorunu ile karşı karşıyayız.  Kamusal alan içinde var olma mücadelesi veren farklılık sahibi birey ve toplumlar  eşitlik mücadelesinde seslerin duyuramamaktalar. Ekolojik kirlilik ve birey kaynaklı ekosistem değişiklikleri  büyük bir tehlike içinde bütün sorunların en kapsamlısı  olarak listenin birinciliğine  uzun bir süre oynayacak gibi. Bu kadar çeşitli ve farklılık gösteren problemlerin aynı oranda çözüm fikirleri ve herkesin ortak çabasını ortak amaçlar kapsamında zorunlu kılmaktadır. Sivil toplum örgütlenmesi şuan için elimizdeki en etkili çözüm yolu olarak durmaktadır.  Bireyleri ortak bir paydada buluşturup, ortak çabanın birer paydaşı haline getirmesi yarın için daha yaşanılır bir dünyanın en önemli adımı ve sivil alan bunu oluşturacak yegane kurgu. Küresel köy haline gelen dünyada sivil örgütlenme sadece sorunlara çözüm üretme endeksli düşünülmesi dar kapsamlı kalacaktır. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam inşa etmenin pratiği içinde olmanın gerekliliği şartları zorlamaktır. Sivil alan örgütlenmesi  bireyler arası ördüğü bağ ile bunu mümkün kılacaktır.  Türkiye bağlamına baktığımız zaman  sorunlar ve daha komplike bir yapı göstermektedir.  Eğitim sorunları, katılım, insan hakları ihlali, ekolojik tahribat, anti demokratik uygulamalar, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, göç, mülteciler ve gençlik problemleri gibi bir çok sorun ağır bir şekilde bir yumak gibi gittikçe büyümektedir.  Toplumsal alanda büyük sorunlar olmasına rağmen gündem olamayacak şekilde manipüle edilmektedir. Sorunların çözümü için sorumlu  kurum ve merciler sadece günü kurtarma politikaları ile problemlerin çözümünden uzak bir yaklaşım içerisindeler. Karşı karşıya kaldığımız sorunlar herkesi birinci dereceden etkilediği için çözümde herkes aynı şekilde yer almalıdır. Bu imkanı sadece sivil alan örgütlenmesi sağlamaktadır. Dünyada güçlü bir kültüre sahip sivil toplum kuruluşları Türkiye de ciddi bir baskıyla karşı karşıya kalmaktalar. Sorunlara karşı verilen mücadele her geçen gün bu alanın ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu göstermektedir.  Gençlik çalışmaları ile gençlerin gelişimini sağlamak  ve sahip oldukları dinamik gücün   farkına varıp onların karar alma süreçlerine katılımını artırma çalışmaları yarın için güçlü bir deneyim alanı oluşturmaktadır.  Problemlerden ortak derecede etkilenen bireyler olarak çözümde yer almak sonuçları bizim faydamıza dönüştürebilir. Bugün karşı karşıya kaldığımız sorunları tarihsel süreçte karşılaştığımız için  ciddi bir tecrübeye sahip olmamıza rağmen sadece bir araya gelip neler yapmamız konusunda ortak çaba göstermememiz gerekiyor. Göç ve mülteci sorunları buna örnek olarak verilebilir.  Fakat çağa özgün olan ve sonuçları konusunda herhangi bir tahminde bulunamayacağımız sorunlarda bulunmaktadır. İklim değişikliği ve kimyasal kirlenme örnek olarak verilebilir. Ortak bir çaba ile neler yapılmalı konusunda karar alıcı mercilere etki edecek yol ve yöntemleri sivil toplum kuruluşları süreç içinde oluşturabilir. Bu süreç Türkiye yerelinde de ortak bir katılımı oluşturabilir.

2.3.TOG’un Türkiye’nin değişimindeki rolü sence ne olmalıdır ?

Türkiye genç ve dinamik  nüfusa sahip bir ülke. Dinamik nüfus birçok avantaj sağladığı gibi beraberinde bir çok problem ve sorunu da getirmektedir. Gençlik çalışmaları bu bağlamda büyük bir öneme sahiptir.  Gençlerin farkındalık sahibi birer birey olmaları ve toplumsal alana etkin katılımlarını sağlamak için  söz sahibi oldukları bir sürece dahil olmalarını sağlamak kıymetli bir kazanım oluşturmaktadır. Toplum Gönüllüleri Vakfı gençlik çalışmaları ile bu gençlerin neler yapabileceğinin farkındalığına sahip  bir oluşum. Gençler  bugünün sahibi bireyler olarak kendilerini ilgilendiren tematik birçok alanda söz alarak çözüm odaklı pratik eylemselliklerde bulunmaktadır.  Gençlerin bilgi, beceri ve tutum boyutlarında etkin kazanımlar edinmelerini sağlamak için düzenlen eğitimler, projeler ve sosyal sorumluluk etkinlikleri büyük bir öğrenme alanı sağlamaktadır.    Bilgiye ulaşma yollarını bilen, eleştirel düşünme becerisine sahip  ve çözüm önerileri üreten bireyler yerellerindeki sorunlara kalıcı çözümler üretme konusunda daha üretken olabilmektedirler. Toplum Gönüllüleri Vakfı birçok alanda gösterdiği faaliyetlerle  farklılıkları bir arada barındıran bir mozaik özelliği göstermektedir. Çevre, gençlik çalışmaları, toplumsal cinsiyet ve insan hakları gibi alanlarda bireyler arası bağları güçlendirerek çözümler ve alternatif alanlar üreterek toplumsal barışın korunmasına katkı sağlamaktadır. Bu durum Türkiye için çok kıymetli bir deneyim sağlamaktadır. Özellikle demokratik değerlerin güçlendirilmesi ve demokratik bir toplumun inşası için gençlerin katkı ve çabalarının görünür kılınması oluşturulan değişim kültürünün büyük bir parçası. Vurgulamak gerekirse Toplum Gönüllüleri oluşumu bu değişim ve dönüşümün göbeğinde dinamik bir güç olarak durmaktadır. Bu gücünü gençlerden almaktadır.

2.4.TOG’un Türkiye’de sivil toplumdaki rolü sence ne olmalıdır ?

Türkiye’ de Sivil toplum deneyimi büyük bir mücadele tecrübesine sahiptir.  Farklı problem alanlarına yoğunlaşan sivil toplum kuruluşları kalıcı çözümler için farklı stratejiler geliştirmektedirler. Özelikle tematik konulara yoğunlaşan sivil toplum alanı içerisinde Toplum Gönüllüleri Vakfının geniş bir deneyim ve çalışma alanı bulunmaktadır. Farkı alanlarda büyük bir kitleye ulaşması ve ulaştığı genç kitlenin ortak değerler ve ilkeler çerçevesinde etkin olarak çalışma ve öğrenme imkanı  yaratması sayesinde diğer sivil toplum kuruluşlarından farklılaşmaktadır. Genç kitleye sahip olmanın verdiği bütün avantajları kullanması, gençlerin talep ve isteklerini birinci kanaldan sorumlu mercilere ulaştıracak etkin iletişim hattının olması güçlü bir bağlılık meydana getirmiştir. Gençlerin istek ve önerileri doğrultusunda düzenlenen eğitimlerle bireylerin bilgi, beri ve tutum düzeyleri olumlu anlamda geliştirilmektedir. Gönüllü örgütlenme içinde petek türü yapılanma ile farklı proje, eğitim ve sosyal sorumluluk alanlarında etkin çalışmalar için yapılanmalar ve havuzlar oluşturarak,  bütün gençleri etkin bir şekilde çözümün bir parçası olmayı amaçlamaktadır.   Bu anlayış ile Türkiye’deki diğer sivil toplum anlayışından ciddi anlamda farklılaşmakta, yeni örgütlenme ve yapılanma örnekleri ile gelecekte yeni modeller için örnekler oluşturmaktadır. TOG Türkiye sivil toplum deneyimi bağlamında ilerici ve yol gösterici bir konuma yerleşmektedir.  Bütünleştirici bir zemine sahip olması ve sorunlara  çözüm gerektiren konulara yaratıcı yaklaşımlar getirmesi en büyük avantaj olarak söylenebilir. TOG sivil alan örgütlenmeleri içerisinde Türkiye sivil toplum kuruluşlarına örnek olacak yapılanma ve projelere ile yol göstermelidir. Toplum Gönüllüleri Vakfı bunu gerçekleştirecek tecrübe ve deneyime sahiptir. Farklı Kültür ve bireylerin bir araya getirildiği ortak amaçlar ile kurulan bağın genişleyerek güçlenmesi için gençlere olan güvenin artarak devam etmesi önümüzde kat edilecek  uzun bir yol olduğunu göstermektedir.   Başladığımız bu   yolculuğumuz her bireyi hikayenin birer kahramanı olacak şekilde artarak devam etmesi için diğer sivil alan örgütlenmelerine örnek olmalıdır. Özelikle ortak gerçekleştirilen projeler bu alan için büyük bir fırsat alanı oluşturmaktadır.

3.Toplum Gönüllüleri Vakfı ile ilgili düşüncelerin…

3.1.Yönetim Kurulu üyesi olmak istiyorsun, nedenlerini paylaşır mısın ?

Yönetim kurulu adayı olma amacım Toplum Gönüllüleri Vakfının karar alma sürecine etkin olarak dahil olmak ve  alanda gözlemleme fırsatı bulduğum bazı konuları gündem olarak  tartışmayı sağlamak.  Demokratik kültürün  güzel örneklerin biri olan TOG yönetim mekanizmasında deneyim edinmek İstiyorum. Yönetim kurulu mekanizmasında alınan kararlara ve süreçlere  katkı sağlamak ve farklı fikir ve öneriler ile katkıda sağlamak.  Süreç için de sorumluluk alıp gençlik çalışmalarında tecrübe edinmek ve TOG çatısı altında daha fazla aktif olmak amacıyla YK adaylığı başvurusunda bulunuyorum.  Eğitmenlik  beceri ve tecrübeleri sayesinde farklı örgütlenmelere katkıda bulunup yeni proje ve etkinliklere katılım sağlamak ve yardımcı olmak için. Yeni fikir ve önerilerle Yönetim Kuruluna katkıda bulunacağımı düşünüyorum.

3.2.Toplum Gönüllüleri Vakfı’nı 5 yıl sonra nerede görmek istiyorsun ?

Toplum Gönüllüleri Vakfını beş yıl sonra Türkiye yerelinde ve uluslararası konularda gençlik çalışmaları bağlamında dünyayı ilgilendiren sorunların çözümünde uluslararası anlamda yetkin olan ve çözümlerin bir paydaşı olarak. Toplum Gönüllüleri Vakfı gençler için gençlerle beraber daha iyi bir dünya için büyük projelerin yürütücüsü olarak hayal etmek hiçte uzak bir gelecek değil.

3.3.TOG’da nelerin değişmesinin gerektiğini düşünüyorsun ve neler olduğu gibi değişmeden kalmalı?

Toplum Gönüllüleri vakfında değişim zamanın ruhunu yakalamak anlamında sürekli var olan bir özellik olmalı. Değişim ve dönüşüme direnmek zamanın gerisine düşme tehlikesi yaratabilir. Temel insan hakları ve benimsediği ilkeler doğrultusunda değişimin yaratıcı özelliğinden yararlanmalı. Toplum Gönüllüleri Değişimi demokratik değerler ve gençlerin merkezde olduğu bir zeminde sürekli olarak gündem maddesi olarak tutmalı. Değişmemesi gereken ilkeler  ( yenileri eklenebilir) ve gençlere olan inanç olmalı. Değişim bu hayattaki en yaratıcı eylem doğru dinamikler ile takip edilirse

3.4.TOG’un ilkeleri ile ilgili düşüncelerin neler?  İlkelerin benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasına dair önerilerini paylaşır mısın ? 

Toplum Gönüllüleri Vakfının dayandığı ilkeler  bütünleştirici ve küresel anlamda kucaklayıcı bir yapıya sahiptir.  Ortak  amaç için bir araya gelen bireylerin her anlamda felsefi bir temelde kendilerini gerçekleştirdikleri bir alan yaratmaktadır. . Neden ve Niçin soruları belki sorunlara nasıl çözümler bulmamız konusunda bize yardımcı olacaktır ama her zaman Nasıl sorusunu da hesaba katarak doğru yöntemler geliştirme arayışında olmalıyız. TOG’un dayandığı ilkeler her zaman için nasıl sorusuna verecek en  güzel cevapları yaratıcı bir çaba ile bulacaktır. Bu hayatta insanlar ve doğa için bir şey yapıyorsak bunun felsefi bir amacı ve kaynağı olmalıdır.  Toplum Gönüllüleri Vakfının dayandığı temel kaynak benimsemiş olduğu ilkeleridir. Onları benimsemek ve günlük hayatımıza yansıtmak  ilkeleri yaygınlaştırmak ve yaşatmak için etkili yol olduğunu düşünüyorum.  Eğer hayat felsefisi olarak yaşarsak ilkeler bizimle beraber iletişim kurduğumuz bütün insanlara ulaşacaktır. Bizim onları yaşamamız bunun için yeterli olacak. Hayat felsefemiz var mı, varsa ilkeler nasıl bir alana sahipler. Bir gönüllü olarak ilkeleri yaşatmak için kendimize sormamız gereken ilk soru olduğunu söyleyebilirim.

4.Kendine Dair…

Kendini olumlu ve olumsuz yönleriyle anlatır mısın?

Kendime dair söylemek istediğim olumlu yönlerimden biri araştırmayı ve çalışmayı seviyorum. Öğrendiğim yeni şeyleri paylaşmayı ve arkadaşlarıma anlatmayı çok seviyorum.  Bide okumayı çok ama çok seviyorum ve yazmayı. Bu konuda birkaç küçük yazı denemelerim var ilerisi için yazmak istediğim konuları not alıyorum.  Olumsuz yönlerimi söyleyecek olursam konuşuyor olmamı birinci sıraya alabilirim herhalde. Onun dışında iyilik çelişkisi içinde kötü yönlerim vardır ama benim söyleme cesaretim var mı düşünüyorum evet bu cesarete sahibim. Bir şeyi bilmemek beni üzüyor. Bunu olumsuz yönüm olarak söylemek istiyorum. Her şeyi bilemeyiz ama bunu kabullenmeye çalışıyorum. Ama o kadar başarılı olduğum söylenemez.

2 Comments
    • Merhaba Hande. Seninle bir hayalimi paylaşmamı istiyorsun sanırım . Ölmeden önce Penguenleri yakından görmek hayallerimden biri. ( Hayvanat bahçesinde değil. Kendi Habitat’ında)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir